Jaunais “Dzīvojamo telpu īres likums” ievieš svarīgas izmaiņas Izīrētāja un Īrnieka attiecībās!

2021. gada 01. maijā stājies spēkā jaunais “Dzīvojamo telpu īres likums”, kas sabiedībā tika gaidīts jau daudzus gadus.

Šis likums nosaka tiesiskās attiecības starp dzīvojamās telpas izīrētāju un īrnieku, nosakot viņu vispārējās tiesības, pienākumus un atbildību, tiesisko attiecību izbeigšanas pamatus, kā arī dzīvojamo telpu īres līguma pamatnoteikumus. Minētais likums beidzot sakārto sarežģītās attiecības starp dzīvojamo telpu īpašniekiem un īrniekiem, t.sk. tiem, kuri savas īres tiesības ir mantojuši no padomju laikiem. Faktiski, šīs normas beidzot sakārto arī izsolē iegūtu dzīvojamo telpu jauno īpašnieku attiecības ar “viltus īrniekiem”, kuri ilgstoši likuši šķēršļus jauno īpašnieku tiesībām tiesiskā ceļā iegūtos īpašumus pārņemt pilnā valdījumā.

Kādas būtiskākās izmaiņas mūs sagaida īres attiecībās?

  1. Īrniekam ir tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvoklī savu laulāto un abu vai katra laulātā bērnus, ja iepriekš par to rakstveidā informēts izīrētājs. Izbeidzoties īrnieka tiesībām lietot dzīvokli, izbeidzas arī viņa ģimenes locekļu un citu iemitināto personu tiesības lietot šo dzīvojamo telpu;
  2. Izīrētājs nedrīkst liegt īrniekam viņa īrēto dzīvokli deklarēt kā savu dzīvesvietu;
  3. Dzīvokļa īres līgumam jābūt noslēgtam uz noteiktu termiņu;
  4. Pārdodot (īpašumu) dzīvokli, jaunajam īpašniekam “vecais” īres līgums ir saistošs tikai tad, ja tas ir ierakstīts zemesgrāmatā;
  5. Ja Dzīvoklim, par kura lietošanu līdz 30.04.2021 ir noslēgts dzīvojamās telpas īres līgums, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, mainās īpašnieks pēc 01.05.2021, jaunajam īpašniekam šis līgums ir saistošs līdz 31.12.2026. Ja šī īres līguma termiņš beidzas līdz 31.12.2026, tad šis īres līgums ir saistošs līdz līgumā noteiktā termiņa beigām;
  6. Ja izīrētājs un īrnieks, kursam ir īres līgums par dzīvokli, kas atrodas denacionalizētā mājā, un ir dzīvokli lietojis līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, nevar vienoties par īres līguma termiņu, strīdu izšķir tiesa. Prasība tiesā jāceļ ne ātrāk kā 31.12.2023, bet ne vēlāk kā līdz 31.12.2026;
  7. Beztermiņa īres līgumu darbības termiņš beigsies 31.12.2026

 

Šīs, mūsuprāt, ir būtiskākās izmaiņas īres tiesību regulējumā, ko nosaka jaunais “Dzīvojamo telpu īres likums”. Astra Property nekustamā īpašuma speciālisti Jums sniegs pilnu konsultāciju par konkrētu situāciju! Informācijas saņemšanai zvaniet 29226225, vai rakstiet info@astraproperty.lv