Privātuma politika

SIA “Astra Property” Privātuma politika

Uzaicinām iepazīties ar zemāk norādīto informāciju, par to kā mēs, SIA “Astra Property”, reģ.nr. 40103207225, jur.adrese Lāčplēša ielā 75B, Rīgā, biroja adrese Alberta ielā 13, Rīgā (turpmāk tekstā- Uzņēmums), apstrādājam fizisko personu datus. Uzņēmums ir personas datu apstrādes pārzinis.

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Uzņēmums privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai gan fiziskām personām – Uzņēmuma klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem, t.sk., bijušajiem, kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod Uzņēmumam jebkādu informāciju, gan Uzņēmuma interneta mājaslapas apmeklētājiem (turpmāk tekstā- Klienti).

Uzņēmums apstrādā fizsko personu datus saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu bāzi, kas attiecas uz personu datu aizsardzību, t.sk. Eiropas Savienības “Vispārīgo datu aizsardzības regulu”. Uzņēmums ievēro visus normatīvos aktus, gan apstrādājot, gan uzglabājot Klientu datus.

Uzņēmums apstrādā Klientu personas datus nolūkā noslēgt un izpildīt līgumu par pakalpojumiem, ko sniedz Uzņēmums. Klienta personas datu apstrāde ir nepieciešama noslēgto līgumu izpildei.

Informējam, ka Klienta personas dati var tikt nodoti Uzņēmuma darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, juridisko, grāmatvedības vai IT pakalpojumu sniedzējiem. Visiem Uzņēmuma darbiniekiem ir svarīga un prioritāra Jūsu personas datu aizsardzība.

Jebkuram Uzņēmuma Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lai uzdotu jautājumus par personas datu apstrādi, uzaicinām savu pieprasījumu nosūtīt elektroniskā pasta sūtījuma formā uz adresi info@astraproperty.lv. Informējam, ka par iespējamiem fizizsko personu datu aizsardzības pārkāpumiem, Jums ir tiesības ar sūdzību vērsties Datu valsts inspekcijā.

Nosūtot pieprasījumu elektroniskā pasta sūtījuma formā uz adresi info@astraproperty.lv, jebkuram Klientam ir tiesības pieprasīt piekļūt Klienta personas datiem, pieprasīt labot Klienta personas datus, pieprasīt dzēst Klienta personas datus, atsaukt piekrišanu Klienta personas datu apstrādei.

Personām, kuras sazinās ar Uzņēmumu par nekustamā īpašuma iegādi (t.sk. pirkšanu, nomu, īrēšanu vai tml), t.sk. ar lūgumu iepazīties ar informāciju par kādu no Uzņēmuma iegādei piedāvātajiem nekustamajiem īpašumiem, Uzņēmums var lūgt iesniegt personas datus, lai organizētu nekustamā īpašuma apskati, kā arī izpildot noslēgta līguma noteikumus ar nekustamā īpašuma īpašnieku- lai nodrošinātu pierādījumus par nekustamā īpašuma apskates ar Klientu faktu. Uzņēmums ar Klienta piekrišanu var apstrādāt Klienta datus arī, lai nodrošinātu turpmāku saziņu ar Klientu, nosūtot vai citā veidā sniedzot informāciju par citiem nekustamiem īpašumiem, un organizējot šo nekustamo īpašumu apskati. Savu piekrišanu datu apstrādei Klients var atsaukt jebkurā laikā, bet piekrišanas atsaukšana nekādā veidā neietekmēs līdz atsaukumam veiktās personas datu apstrādes likumību.

Uzņēmuma privātuma politika var tikt mainīta jebkurā laikā, jebkuras izmaiņas tiks publicētas Uzņēmuma interneta mājaslapā.


Personas datu glabāšanas ilgums

Uzņēmums glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr Uzņēmumam ir tiesisks pamats vai pienākums personas datus glabāt, t.sk. ir spēkā starp Uzņēmumu un Klientu noslēgtais līgums vai vienošanās, un kamēr ir spēkā Klienta dotā piekrišana personas datu apstrādei un glabāšanai.


Uzņēmuma mājaslapas apmeklējums un sīkdatņu apstrāde

Uzņēmuma mājaslapā tiek izmantotas analītiskās sīkdatnes, kuru izmantošanas mērķis ir Uzņēmuma mājaslapas satura uzlabošana un pielāgošana lietotāju vajadzībām.

Uzņēmuma mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuriem Uzņēmums neatbild.